sgrpetro.com

کنترل پروژه سراج گستران رجال

 کنترل پروژه در پتروشیمی سراج گستران یک فرآیند مستمر است که مدیران را ملزم به مشاهده، جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد تغییرات در پروژه می‌کند. در این بین، فرآیند نظارت و کنترل پروژه را می‌توان به‌عنوان یک چرخه بازخورد در نظر گرفت. فرآیند کنترل پروژه عملکرد واقعی را با عملکرد برنامه‌ریزی شده پروژه مقایسه می‌کند و بهره وری بالاتری برای ما ایجاد می کند